Product voorwaarden Western Union money transfer


ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE MONEY TRANSFER SERVICE VAN WESTERN UNION® (HIERNA TE NOEMEN: ‘SERVICE’)

De Service wordt geboden door Western Union Payment Services Ireland Limited (hierna te noemen: ‘WUPSIL’ of ‘Western Union’) via een netwerk van bevoegde agenten in de EU en wereldwijd (hierna te noemen: ‘Agenten’). WUPSIL is een Iers bedrijf met statutaire vestiging te Unit 9, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ierland. Klanten kunnen via het ondergenoemde nummer contact opnemen voor informatie over het adres en de openingstijden van de Agenten en de locaties van vertegenwoordigingen. U kunt het WUPSIL benaderen via het gratis nummer 0800 736 3666.

WUPSIL staat onder toezicht van de Ierse Centrale Bank (hierna te noemen: ‘Centrale Bank’). Met de Centrale Bank kan contact worden opgenomen per post gericht aan PO Box No 9138, College Green, Dublin 2, Ireland, telefonisch via +353 1 224 4000 of via internet: www.centralbank.ie.

Western Union biedt money transfer diensten aan, zowel binnenlands als internationaal. Om van de Service gebruik te mogen maken, moet u meerderjarig zijn. Elke money transfer krijgt een unieke ID, het Money Transfer Control Number of ‘MTCN’. Money transfers worden normaal gesproken in contanten betaald, maar sommige Agenten kunnen een andere methode voor de ontvangst van gelden aanbieden of de ontvanger kan voor een andere methode voor de ontvangst van gelden kiezen. De verzender machtigt Western Union de keuze van de ontvanger te honoreren, zelfs indien deze verschilt van de door de verzender gespecificeerde uitbetalingsmethode.

Door het formulier ‘Geld Verzenden’ in te vullen, de te verzenden gelden en de vereiste identificatie beschikbaar te stellen en het formulier te ondertekenen, stemt de verzender in met de uitvoering van de money transfer. De verzender is gehouden de ontvanger over de money transfer te informeren.

Voor het innen van gelden in contanten moeten ontvangers zich door middel van documenten identificeren en alle door Western Union verlangde gegevens over de money transfer verstrekken, waaronder de naam van de verzender, het land van herkomst, de naam van de ontvanger, het geschatte bedrag en andere voorwaarden of vereisten die van toepassing zijn op de locatie van de Agent van Western Union, bijvoorbeeld het MTCN, dat in bepaalde landen verplicht is voor het ontvangen van gelden. Betaling in contanten geschiedt aan de persoon die Western Union of haar Agent na bestudering van de identificatiedocumenten gerechtigd acht de money transfer te ontvangen. Betaling in contanten kan zelfs plaatsvinden wanneer het door de ontvanger ingevulde formulier fouten bevat. Noch Western Union noch haar Agenten vergelijken het formulier ‘Geld Verzenden’ met het formulier ‘Geld Ontvangen’ om het voor de ontvanger opgegeven adres te controleren. Op sommige bestemmingen kan van de ontvanger worden verlangd identificatie te verschaffen, een testvraag te beantwoorden of beide om gelden in contanten te ontvangen. Testvragen zijn geen extra beveiligingsmaatregel en kunnen niet worden gebruikt om het tijdstip van een betaling of transactie vast te stellen of een betaling of transactie te vertragen en zijn in bepaalde landen verboden.

Conform de bepalingen van de wet- en regelgeving kan de ontvanger gelden binnen drie werkdagen innen. Normale money transfers kunnen doorgaans binnen enkele minuten worden geïnd, afhankelijk van de werktijden van de betalingslocatie. Indien een ‘Volgende Dag’ of ‘2-Daagse’ Service beschikbaar is, kan de ontvanger gelden na respectievelijk 24 en 48 uur innen, afhankelijk van het tijdstip waarop de gelden zijn verzonden. In sommige landen kan sprake zijn van vertragingen en andere beperkingen. Via het bovenstaande gratis telefoonnummer kunt u hierover nadere informatie krijgen.

Onder de van toepassing zijnde wet is het overboekende partijen verboden met bepaalde personen en landen zaken te doen; Western Union is gehouden alle transacties te screenen aan de hand van namenlijsten die zijn verstrekt door de overheden van de landen en gebiedsdelen waarmee zij zaken doet, inclusief de Europese Unie en de Office of Foreign Assets Control (OFAC) van de US Treasury Department. Indien bij screening een naam van de voormelde lijst wordt aangetroffen, onderzoekt Western Union de transactie om te bepalen of de desbetreffende naam inderdaad aan de op de lijst vermelde persoon toebehoort. In voorkomende gevallen wordt van klanten verlangd dat zij aanvullende identificatie en andere informatie verschaffen, waardoor transacties vertraging oplopen. Dit is een wettelijk vereiste voor alle transacties die door Western Union worden verwerkt (inclusief money transfers die van buiten de Verenigde Staten afkomstig zijn met een bestemming buiten de Verenigde Staten).

MONEY TRANSFER KOSTEN – Schriftelijke informatie waarin wordt toegelicht hoe Western Union de verzender kosten voor de money transfer in rekening brengt, wordt duidelijk weergegeven op de locatie van de Agent van Western Union of voorafgaand aan de voltooiing van de betalingsopdracht aan de verzender getoond. Tenzij in de van toepassing zijnde wet in het land van bestemming anders wordt bepaald, draagt de verzender alle kosten van de money transfer. In bepaalde gevallen kunnen op de betaling voor een money transfer lokale belastingen en servicekosten van toepassing zijn.

WISSELKOERSEN – Betalingen voor money transfers geschieden normaal gesproken in de valuta van het land van bestemming (in sommige landen is betaling uitsluitend mogelijk in een andere valuta). Alle valuta’s worden omgerekend naar de op dat moment voor Western Union geldende wisselkoers. Western Union berekent haar wisselkoers op basis van commercieel beschikbare interbancaire tarieven plus een marge. De meeste wisselkoersen worden enkele malen per dag aangepast conform de relevante slotkoersen van financiële markten wereldwijd.

De valuta wordt op het moment van de money transfer omgerekend en de ontvanger ontvangt het bedrag in de op dit formulier aangegeven buitenlandse valuta. In enkele landen vereisen lokale regels dat money transfers uitsluitend worden omgerekend wanneer deze worden betaald. Indien de verzender de money transfer naar een dergelijk land verzendt, is de bovenvermelde wisselkoers slechts een schatting en wordt de feitelijke wisselkoers op het tijdstip van betaling vastgesteld. Agenten van Western Union kunnen ontvangers de keuze bieden gelden te ontvangen in een andere valuta dan die welke door de verzender is geselecteerd. In dergelijke gevallen kan Western Union (of haar Agent, provider van de mobiele telefoon of de rekeningprovider) geld verdienen wanneer zij de gelden van de verzender omrekent naar de door de ontvanger geselecteerde valuta. Indien de zender een andere betalingsvaluta kiest dan de nationale valuta van het land van bestemming, is het mogelijk dat de gekozen betalingsvaluta niet op alle locaties in dat land beschikbaar is of niet beschikbaar is in coupures die klein genoeg zijn om de money transfer volledig te betalen. In dergelijke gevallen kan de betalende Agent de money transfer van de verzender geheel of gedeeltelijk in de nationale valuta betalen. Het is mogelijk dat de wisselkoers van Western Union minder gunstig is dan bepaalde openbaar vermelde commerciële wisselkoersen die voor transacties tussen banken en andere financiële instellingen worden gebruikt. Een eventueel verschil tussen de aan klanten geboden wisselkoers en de door Western Union ontvangen wisselkoers wordt door Western Union (en in sommige gevallen door haar Agent, provider van de mobiele telefoon of de rekeningprovider) ingehouden naast de money transfer kosten. Aanvullende informatie over wisselkoersen voor specifieke landen van bestemming kan worden verkregen via het bovenvermelde gratis telefoonnummer of via onze website: www.westernunion.com.

MONEY TRANSFER OP BASIS VAN REKENING – Indien van toepassing, maakt de ontvanger extra kosten voor het ontvangen van de gelden van de verzender via een mobiele telefoon of naar een rekening. Money transfers moeten worden verzonden naar een lokale valutarekening (van de ontvanger), omdat anders de ontvangende instelling de gelden volgens de eigen wisselkoers omrekent of de transactie afwijst. De overeenkomst van de ontvanger met diens mobieletelefoonservice, mWallet of andere rekeningprovider is van toepassing op de rekening en is bepalend voor de rechten, aansprakelijkheid, kosten, beschikbaarheid van gelden en rekeningbeperkingen. In het geval dat het rekeningnummer (inclusief mobiele telefoonnummers voor mobiele rekeningen) niet consistent is met de naam van de ontvanger, wordt de money transfer gecrediteerd naar het door de verzender opgegeven rekeningnummer. Western Union kan geld verdienen aan kosten die aan het gebruik van een rekening zijn gekoppeld. Western Union aanvaardt geen verantwoordelijkheid jegens de verzender of jegens een rekeninghouder voor kosten, wisselkoersen die voor omrekening naar niet-lokale valuta worden gebruikt, handelingen of nalatigheden van de providers van financiële diensten op de bestemming of die als zodanig als tussenpersoon optreden.

SMS – Western Union biedt in bepaalde landen gratis SMS-berichten om aan te geven dat de transactie door de ontvanger is geïnd (gericht aan de verzender) of dat gelden kunnen worden geïnd (gericht aan de ontvanger). Kosten die door de serviceprovider in rekening worden gebracht, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de verzender of de ontvanger. Western Union is niet verantwoordelijk voor andere kosten die aan SMS-berichten zijn gekoppeld. Indien door de van toepassing zijnde wet toegestaan, wordt de SMS verzonden naar het mobiele nummer van de verzender en/of ontvanger dat op het moment van de transactie is verstrekt. Western Union verzendt SMS-berichten naar een gateway voor levering, maar de levering valt onder de verantwoordelijkheid van derden en kan niet worden gegarandeerd. Western Union is niet verantwoordelijk voor technische storingen die zich buiten de bedrijfseigen systemen voordoen.

RESTITUTIE EN ADMINISTRATIEKOSTEN – Op schriftelijk verzoek van de verzender naar het bovengenoemde adres per brief of e-mail restitueert Western Union de hoofdsom van een money transfer indien de betaling aan de ontvanger niet binnen 45 dagen plaatsvindt. Op schriftelijk verzoek van de verzender naar het bovengenoemde adres per brief of e-mail restitueert Western Union de money transfer kosten indien de money transfer niet binnen drie werkdagen voor de ontvanger beschikbaar is, behoudens omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Western Union (of haar Agenten) liggen, zoals regelgeving, slechte weersomstandigheden of storing in de telecommunicatie. De betaling van bepaalde money transfers kan vertraging oplopen als gevolg van de toepassing van wetten van de Verenigde Staten of andere van toepassing zijnde wetten. Voor zover bij wet toegestaan, mag Western Union administratiekosten in mindering brengen op money transfers die binnen één jaar na de verzendingsdatum niet zijn geïnd.

WESTERN UNION GARANDEERT NIET DE LEVERING OF GESCHIKTHEID VAN GOEDEREN OF SERVICES DIE DOOR MIDDEL VAN EEN MONEY TRANSFER VAN WESTERN UNION WORDEN BETAALD. DE TRANSACTIEGEGEVENS VAN DE VERZENDER ZIJN VOOR HEM VERTROUWELIJK EN MOGEN NIET MET ANDERE PERSONEN DAN DE ONTVANGER WORDEN GEDEELD. DE VERZENDER WORDT GEWAARSCHUWD GEEN GELDEN AAN ONBEKENDE PERSONEN TE VERZENDEN. IN GEEN GEVAL IS WESTERN UNION OF ZIJN HAAR AGENTEN AANSPRAKELIJK INDIEN DE VERZENDER TRANSACTIEGEGEVENS NAAR ANDERE PERSONEN DAN DE ONTVANGER COMMUNICEERT. IN GEEN GEVAL IS WESTERN UNION OF ZIJN HAAR AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DOOR VERTRAGING, NIET-BETALING OF ONVOLDOENDE BETALING VAN DEZE MONEY TRANSFER, OF NIET-LEVERING VAN EEN AANVULLEND BERICHT, HETZIJ VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN DE KANT VAN HAAR MEDEWERKERS OF AGENTEN HETZIJ OM ANDERE REDENEN, INDIEN HET TOTALE EQUIVALENT (NAAST RESTITUTIE VAN DE HOOFDSOM VAN DE MONEY TRANSFER EN DE MONEY TRANSFER KOSTEN) HET BEDRAG VAN EUR 500 TE BOVEN GAAT. IN GEEN GEVAL IS WESTERN UNION OF ZIJN HAAR AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE OF BIJKOMSTIGE SCHADE OF GEVOLGSCHADE. DE VOORGAANDE DISCLAIMER STREKT NIET TOT BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN WESTERN UNION VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN WESTERN UNION IN DE RECHTSGEBIEDEN WAAR EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING NIETIG IS. WAAR DE SERVICE WORDT GEBRUIKT VOOR BETALING VAN EEN FACTUUR OF ANDERE VERSCHULDIGDE VERPLICHTING, LAAT BETALING AAN WESTERN UNION DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERZENDER VOOR BETALING VAN DIE VERPLICHTING ONVERLET.

Western Union behoudt zich het recht voor de Service zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Western Union en haar Agenten kunnen zonder opgaaf van redenen weigeren de Service aan welke persoon dan ook te bieden, met name ter voorkoming van fraude, witwaspraktijken of financiering van terrorisme of ter nakoming van wetten of gerechtelijke bevelen die van toepassing zijn of van door verordenende autoriteiten of overheidsinstanties opgelegde vereisten.

In geval van klachten kunt u ook contact opnemen met uw lokale overheidsinstantie. De contactgegevens van deze instanties zijn te vinden op

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/complaints_en.pdf

GEGEVENSBESCHERMING – Uw persoonsgegevens (hierna te noemen: ‘Persoonsgegevens’) worden verwerkt conform de van toepassing zijnde wetten en worden beheerd door Western Union (zie het begin van dit document voor aanvullende informatie). Western Union gebruikt Persoonsgegevens die bij de instructie voor money transfer of betalingsdiensten worden verstrekt samen met andere persoonsgegevens die gedurende uw relatie met Western Union worden verzameld of gegenereerd, om gegevens met betrekking tot transacties en loyaliteitsprogramma’s, transactiehistorie en marketingvoorkeuren te betrekken in het bieden van de gevraagde services, waaronder administratie, klantenservice, betalingsbevestiging, gebruikersvalidatie, fraudepreventie, product- en businessontwikkeling en andere activiteiten. Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt in verband met andere services, producten, commerciële communicatie of op vergemakkelijking en/of loyaliteit gerichte programma’s waarvoor u zich bij Western Union of haar aanverwante maatschappijen hebt aangemeld. Indien u ervoor kiest uw telefoonnummer, mobiele nummer en/of e-mailadres in de bovenstaande optionele velden te vermelden, stemt u daarmee uitdrukkelijk in met de ontvangst van de desbetreffende commerciële communicatie en/of kennisgevingen van money transfer inningen via het aangegeven medium (telefoon/SMS/e-mail/MMS) en stemt u ermee in dat kosten die door de desbetreffende serviceproviders in rekening worden gebracht uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid vallen. Neem op de hierboven aangegeven wijze contact op met Western Union, indien u geen marketingcommunicatie wenst te ontvangen.

Western Union verstrekt Persoonsgegevens aan derden buiten de EU met wie zij een contractuele relatie heeft ter bescherming van Persoonsgegevens, zoals geautoriseerde serviceproviders, Agenten en andere derden zoals in redelijkheid wordt vereist voor de in deze Algemene Voorwaarden vermelde doeleinden en om de money transfers uit te voeren of om toekomstige transacties mogelijk te maken of Persoonsgegevens aan te vullen met informatie uit openbaar beschikbare bronnen, zoals informatie om de nauwkeurigheid van uw adres vast te stellen. Op deze wijze krijgt Western Union tevens inzicht in haar producten- en dienstenaanbod en kan zij dit verbeteren. Western Union kan waar dat redelijkerwijs noodzakelijk is ook Persoonsgegevens aan derden verstrekken ter voorkoming of constatering van misdaad of ter strafrechtelijke vervolging van overtreders omwille van de nationale veiligheid of indien bij wet bepaald. Western Union bewaart de Persoonsgegevens, marketingvoorkeuren en transactiehistorie van de verzender op basis van haar regeling voor het bewaren van gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en conform de van toepassing zijnde wetten. Indien de verzender binnen de periode waarbinnen gegevens moeten worden bewaard geen andere transacties uitvoert, worden de Persoonsgegevens van de verzender en alle marketingvoorkeuren geannuleerd.

U stemt ermee in dat de Persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU, die wellicht een minder strenge privacywetgeving hebben, inclusief maar niet beperkt tot de Verenigde Staten. De Persoonsgegevens worden doorgegeven voor in deze Algemene Voorwaarden vermelde doeleinden en om Western Union in staat te stellen de  money transfer service en aanvullende services, producten en op vergemakkelijking of loyalty gerichte programma’s te bieden, alsmede voor interne doeleinden, zoals het beheer van klantenrelaties, marketing, naleving van wettelijke voorschriften, onderzoek en klantenanalyse. De categorieën van doorgegeven gegevens betreffen persoonlijk identificeerbare informatie, contactgegevens en informatie met betrekking tot de money transfer, transactiehistorie en andere door u verstrekte Persoonsgegevens. Aanverwante maatschappijen van Western Union kunnen, zoals gedefinieerd in de van toepassing zijnde wet, toegang tot deze gegevens krijgen, inclusief Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union Payment Services UK Limited, Western Union International Limited, en Western Union Financial Services, Inc., MT Payment Services Operations EU/EEA Ltd, MT International Operations Limited, WU Payment Services Network EU/EEA Ltd, voor de in deze Algemene Voorwaarden vermelde doeleinden.

Indien u een bestaande klant bent, beschikken Western Union International Limited (WUIL) en Western Union Financial Services, Inc. (hierna te noemen: ‘WUFSI’) wellicht al over Persoonsgegevens van u uit eerdere transacties en omgang met het netwerk van Western Union (hierna te noemen: ‘Oudere Persoonsgegevens’). U stemt ermee in dat dergelijke Oudere Persoonsgegevens door WUIL en WUFSI aan ons (WUPSIL) worden doorgegeven om onze relatie met u voort te zetten en voor andere in deze Algemene Voorwaarden vermelde doeleinden.

U hebt het recht van toegang tot, en het vragen om een afschrift van, uw Persoonsgegevens, waarvoor Western Union een kleine vergoeding kan vragen voor zover dit bij de van toepassing zijnde wet is toegestaan. Tevens kunt u onvolledige, onnauwkeurige of verouderde Persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of blokkeren. Ook kunt u op legitieme gronden met betrekking tot uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, indien deze verwerking niet op basis van wet- en regelgeving vereist is voor voltooiing van de Service. Indien u deze rechten wilt uitoefenen of niet langer commerciële communicatie van Western Union wilt ontvangen, kunt u conform de van toepassing zijnde wet contact opnemen met Western Union door tijdens kantooruren het bovenstaande nummer te bellen of door naar het bovenvermelde adres te schrijven.

Copyright © 2012 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Alle rechten voorbehouden. Herzien in februari 2012