Algemene voorwaarden contante betalingen (plus)


Algemeen

Begrippen met een hoofdletter worden aan het einde van deze algemene voorwaarden gedefinieerd.

De betaaldienst Contante Betalingen (Plus) wordt u aangeboden door GWK Travelex N.V. (postbus 721, 1000 AS Amsterdam, kvk-nummer 33143504).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Contante Betalingen (Plus) waarvoor u als Klant aan de balie van een GWK Travelex kantoor opdracht geeft.

De Dienst

Een Contante Betaling is een opdracht van de Klant om een bedrag in euro's over te maken naar een Nederlandse bankrekening van de Begunstigde, die is gevestigd in Nederland.

Een Contante Betaling Plus is een opdracht van de Klant om een bedrag in euro's over te maken naar een Nederlandse bankrekening van de Begunstigde die een contractuele relatie is aangegaan met GWK Travelex inzake deze dienst. GWK Travelex heeft met deze Begunstigde afspraken gemaakt over de wijze van verwerking van betalingen. GWK Travelex heeft in dit kader ook afspraken gemaakt met één of meer banken, waardoor het voor de Klant mogelijk is bedragen over te maken naar rekeninghouders van die banken. Meer informatie hierover is te vinden op de website van GWK Travelex.

Om gebruik te maken van de Dienst is de Klant, die een natuurlijk persoon is, verplicht een origineel, geldig legitimatiebewijs te tonen. GWK Travelex kan hiervan een kopie maken ten behoeve van haar administratie. Indien de natuurlijke persoon minderjarig is, zijn de volgende transactielimieten van toepassing: tot 14 jaar €100 en van 14 tot 18 jaar €1000.

De Klant levert de benodigde gegevens aan, zoals de naam en het bankrekeningnummer van de Begunstigde, het over te maken bedrag en een betalingskenmerk of een omschrijving. Alvorens de betaalopdracht te geven, controleert de Klant deze gegevens op de bon en zijn deze algemene voorwaarden in te zien en ter beschikking te stellen door GWK Travelex op het moment van de opdracht.
De Klant geeft de opdracht door het beschikbaar stellen van het over te maken bedrag en ondertekening van de bon. Met deze ondertekening accepteert de Klant eveneens deze algemene voorwaarden.
Een betaalopdracht is onomkeerbaar. Uitgevoerde betalingen zijn definitief en niet storneerbaar. De betaalopdracht zal worden uitgevoerd volgens de bij GWK Travelex geldende procedures en tegen de bij GWK Travelex geldende tarieven.

Het bedrag wordt door GWK Travelex uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende werkdag overgemaakt op de bankrekening van de Begunstigde, onder vermelding van de naam van de Klant en het betalingskenmerk of de omschrijving.

De Klant kan de status van zijn betaalopdracht bekijken op www.gwktravelex.nl. De Klant verkrijgt hiertoe toegang door het transactienummer en de toegangscode in te voeren, die worden afgedrukt op de bon. De Klant is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van deze bon. Als de bon of de daarop vermelde gegevens via de Klant bij derden bekend raken, dan is GWK Travelex hiervoor niet aansprakelijk.

GWK Travelex is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop Begunstigden omgaan met de aan de Contante Betaling (Plus) verbonden en aan hen gerichte berichtgeving.

Retour-betaling

Betalingen die door GWK Travelex retour worden ontvangen, worden naar keuze van GWK Travelex door haar aan de Klant beschikbaar gesteld aan haar balie(s) of overgeboekt op het door de Klant voor dit doel opgegeven bankrekeningnummer. De Klant ontvangt van het voorgaande schriftelijk bericht. Als de Klant niet reageert, dan houdt GWK Travelex het bedrag van de retour ontvangen betaling voor de Klant beschikbaar gedurende een periode van vijf jaar na dagtekening van het schriftelijk bericht van GWK Travelex aan de Klant. GWK Travelex is over dit bedrag geen rente aan de Klant verschuldigd.

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens ter uitvoering van de Dienst. GWK Travelex is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutieve of verouderde rekening- en faxnummers, e-mailadressen en andere gegevens, die aan haar door de Klant zijn verstrekt ter uitvoering van de Dienst.

De kosten voor het beschikbaar houden van het bedrag voor de Klant bedragen €10 per jaar en zijn steeds per 1 september verschuldigd. GWK Travelex zal deze kosten verrekenen met het aan de Klant te retourneren bedrag tot het maximum van dit bedrag. De rechten van de Klant op het te retourneren bedrag vervallen dan ook recht evenredig aan deze verrekening van kosten.

Klachtenprocedure

Als de Klant een klacht heeft over de uitvoering van de Dienst, dan kan deze klacht worden ingediend bij de balie van het GWK Travelex kantoor waar de betaalopdracht is gegeven. De Klant kan ook tijdens werkdagen tussen 8:00 en 18:00 uur (niet bereikbaar tijdens het weekend en feestdagen) bellen met de klantenservice op nummer 020-3162097.

De Klant kan zich ten slotte schriftelijk of via e-mail wenden tot het hoofdkantoor. Hij kan daarvoor het klantreactieformulier gebruiken, verkrijgbaar bij iedere GWK Travelex vestiging, of een e-mail sturen naar klacht@travelex.com. Bij het versturen van een klantreactieformulier per post, dienen kopieën van belangrijke documenten mee te worden gestuurd en op het formulier te worden aangegeven welke bijlagen zijn bijgevoegd. Bij het versturen van een e-mail moet duidelijk worden vermeld welke GWK Travelex vestiging is betrokken, en wat de gegevens van de Klant en de klacht zijn. Ook hier dienen relevante documenten te worden ingescand en te worden toegevoegd als bijlage bij de e-mail.

GWK Travelex streeft ernaar de Klant binnen 10 werkdagen antwoord te geven.

Klachten moeten worden ingediend binnen 13 maanden na de datum van uitvoering van de betaalopdracht op straffe van verval van alle rechten.

Aansprakelijkheid

GWK Travelex is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet, niet op tijd of onjuist betalen aan de Begunstigde. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade van de Klant, waaronder begrepen vertragingsschade, bedrijfsschade, winstderving en omzetderving, wordt uitgesloten.

GWK Travelex is niet aansprakelijk voor kosten, opslagen en rente van welke soort dan ook die worden gevorderd door (de bank van) de Begunstigde.

GWK Travelex is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de Begunstigde omgaat met de aan de Dienst verbonden berichtgeving, dan wel voor de inhoud van ontvangen of verzonden berichten of data. Evenmin is GWK Travelex aansprakelijk voor onderbreking van haar dienstverlening ten gevolge van maatregelen van derden.

De aansprakelijkheid van GWK Travelex uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de betaalopdracht of, als dit bedrag lager is, tot het bedrag dat in het betreffende geval terzake van de schade door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

Het in dit artikel bepaalde wordt mede bedongen ten behoeve van werknemers van GWK Travelex of met hen gelijk te stellen personen, alsmede ten behoeve van door GWK Travelex bij de uitvoering van de Dienst ingeschakelde derden.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GWK Travelex of haar bedrijfsleiding.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, iedere van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, waarop GWK Travelex geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GWK Travelex niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
b. vertraagde of te late levering door de toeleveranciers van GWK Travelex;
c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van GWK Travelex of van GWK Travelex' bedrijf naar de Klant wordt bemoeilijkt of belemmerd.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van GWK Travelex opgeschort. Indien de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door GWK Travelex niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn GWK Travelex en de Klant bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien GWK Travelex bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, zal slechts gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, voor het deel dat nog niet is nagekomen, mogelijk zijn.

GWK Travelex heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GWK Travelex haar verbintenis had moeten nakomen.

Voorbehouden

GWK Travelex geeft geen garanties met betrekking tot de Dienst. GWK Travelex is te allen tijde bevoegd de betaalopdracht te weigeren of de Dienst te wijzigen.

GWK Travelex houdt zich aan de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme en andere voor haar relevante wetgeving en zal zelfstandig, zonder ruggespraak met de Klant, melding doen van transacties als dat op grond van deze wetgeving wordt vereist.

Persoonsgegevens

GWK Travelex zal persoonlijke data van de Klant en de Begunstigde verwerken en opslaan ter uitvoering van de Dienst binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. Deze data kan ter beschikking worden gesteld aan derden, voor zover dit redelijkerwijs nodig is ter uitvoering van de Dienst.

Rechts- en forumkeuze

Op de Dienst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Dienst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingende wetsbepalingen een andere rechter aanwijzen.

Definities

Begunstigde: de (rechts)persoon aan wie de Klant een bedrag wil overmaken of heeft overgemaakt;
Dienst: de uitvoering van de betaalopdracht overeenkomstig deze algemene voorwaarden;
GWK Travelex: GWK Travelex N.V., haar vertegenwoordigers en werknemers, en vergelijkbare of aan haar gelieerde (rechts)personen, en derden die door hen zijn betrokken bij de Dienst;
Klant: de natuurlijke persoon die gebruik wil maken of heeft gemaakt van de Dienst.

GWK Travelex N.V., versie juni 2013