Algemene voorwaarden


Algemene  voorwaarden

GWK Travelex -Algemene voorwaarden

Wie wij zijn

Travelex N.V. (“Travelex”), geregistreed te Amsterdam en gevestigd te Waddixveen, Coenecoop 530 2741 PS , Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33143504, BTW-nummer: NL 001546223B01.

Travelex maakt gebruik van de volgende handelsnamen: Travelex N.V., GWK, GWK Travelex, Valuta Services, Crediet en Depositokas en Change Express.

Gebruik van de Website

Deze website, www.gwktravelex.nl (de "Website") wordt beheerd door Travelex Netherlands NV ("Travelex" of "ons" of "onze") namens haarzelf en haar houdster‑ en dochtermaatschappijen (tezamen te noemen de "Travelex groep"). Toegang wordt uitsluitend verleend in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van Travelex. Lees onderstaande Algemenevoorwaarden zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de Website. Door gebruik te maken van de Website geeft u aan deze Algemene-voorwaarden te accepteren en te zullen naleven. Indien u niet instemt met deze Algemenvoorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Website.

Auteursrecht mededeling

Auteursrechten op werken die zich op de Website bevinden, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle software, ontwerpen, tekst, afbeeldingen, geluidsopnamen, animaties en videofragmenten, zijn eigendom van of gelicenseerd door Travelex, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is aangegeven. U mag zich toegang verschaffen tot de Website voor eigen gebruik van de aangeboden voorzieningen. Het is u niet toegestaan anderszins kopieën te maken van de Website of de content daarop, of deze te verzenden, te tonen, uit te voeren, te verspreiden (al dan niet tegen vergoeding), in licentie te geven, te veranderen, op te slaan of anderszins te gebruiken. U mag wel kopieën afdrukken en uittreksels van pagina's van de Website downloaden voor persoonlijke naslagdoeleinden. Het is u niet toegestaan op welke manier dan ook wijzigingen aan te brengen in de papieren of digitale exemplaren van Websitecontent die u hebt afgedrukt of gedownload. Evenmin is het u toegestaan afbeeldingen, geluidsopnamen, animaties of videofragmenten afzonderlijk van de eventuele bijbehorende tekst te gebruiken. Het is u nimmer toegestaan gebruik te maken van Websitecontent voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Travelex.

Indien u in strijd met deze Algemenevoorwaarden enig onderdeel van de Website afdrukt, kopieert of downloadt, eindigt uw recht om gebruik te maken van de Website onmiddellijk en dient u, naar keuze van ons, alle kopieën van de Website die u hebt gemaakt, te retourneren of te vernietigen.

Het bieden van links naar de Website (hetzij naar de homepagina hetzij anderszins, en met inbegrip van framing) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Travelex.

Merk mededeling

"TravelexTM" en "The Worldwide Money LogoTM" zijn geregistreerde handelsmerken van de Travelex groep. Andere voorkomende woorden of symbolen die worden gebruikt om de herkomst van goederen en diensten aan te duiden, zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Webcontent en materialen

De informatie, materialen en diensten op de Website kunnen van tijd tot tijd zonder kennisgeving worden gewijzigd. Niet alle producten en diensten zijn in alle geografische gebieden verkrijgbaar. Of u in aanmerking komt voor bepaalde producten en diensten, is ter uiteindelijke beoordeling van Travelex en afhankelijk van acceptatie door Travelex. Travelex kan de in deze Algemenevoorwaarden beschreven informatie, producten of diensten te allen tijde beëindigen of wijzigen. Alle gedateerde informatie wordt uitsluitend vanaf de genoemde datum gepubliceerd en Travelex aanvaardt geen verplichting of verantwoordelijkheid voor het bijwerken of wijzigen van die informatie. Voorts vraagt Travelex door het aanbieden van informatie, producten of diensten via de Website niemand om gebruik te maken van die informatie, producten of diensten in rechtsgebieden waar het aanbieden van die informatie, producten of diensten wettelijk verboden is.

Links naar andere sites

Links naar websites van derden worden uitsluitend gegeven als verwijzingen naar informatie over onderwerpen of diensten die nuttig zouden kunnen zijn voor gebruikers van de Website. Travelex heeft geen invloed op de content op die andere websites. Links naar andere sites houden geen enkele verantwoordelijkheid in voor de meningen, ideeën, producten, informatie of diensten die op die sites worden aangeboden, of enige verklaring met betrekking tot de content op die sites. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de gebruiksvoorwaarden van die sites. Travelex geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de content op die sites.

Beëindiging

Travelex kan uw toegang tot en gebruik van enig onderdeel van de Website te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen indien u een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden niet naleeft of om een andere reden. Travelex behoudt zich te allen tijde het recht voor het beheer van de Website te staken zonder kennisgeving.

Reservering van buitenlands geld

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de internetbestelservice die Travelex aanbiedt via de Website (de "Service") en . De Service bestaat uit een online reserveringsmogelijkheid voor bankbiljetten in vreemde valuta, verder te noemen "Reis Geld".

 

Gebruik van de Service

De Service is uitsluitend beschikbaar voor personen ouder dan 18 jaar die woonachtig zijn in en zich toegang verschaffen tot de Service vanuit Nederland. De Service mag uitsluitend worden gebruikt om Reis Geld te reserveren voor vakantie‑ of zakenreizen, en niet voor speculatieve, beleggings‑ of andere doeleinden. Door bij ons Reis Geld te reserveren, bevestigt u dat u de Algemenevoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn en alle toepasselijke wet‑ en regelgeving te zullen naleven.

De Service is uitsluitend beschikbaar voor de op enig moment op het online bestelscherm vermelde valuta's. Voor alle gereserveerde bestellingen geldt een minimumwaarde van € 50,= per persoon per reservering.

De beschikbaarheid van valuta’s kan  afhangen van nadere geldelijke limieten, valuta wissel beperkingen, en het naleven door klanten van alle toepasselijke wet‑ en regelgeving, daaronder begrepen die op het gebied van bestrijding van witwassen en torrisme finananciering. [Er worden geen frequent flyer punten verstrekt in samenhang met het gebruik van deze Service.]

NB: de op de Website beschikbare tarieven worden separaat van de in de winkel beschikbare tarieven vastgesteld en kunnen derhalve afwijken. U kunt onze Websitetarieven niet in de winkel krijgen, tenzij u uw valuta vooraf via de Website hebt gereserveerd.

 

Het plaatsen van een reservering

Wanneer u uw reservering plaatst, krijgt u de keuze of u uw gereserveerde bestelling bij de op enig moment op het online reserveringsscherm vermelde vestigingen wilt ophalen.

U kunt maximaal 14 dagen vóór de ophaaldatum bestellen. USD en GBP liggen na 30 minuten klaar om te worden opgehaald, mits wij uw reserveringuiterlijk om 15.00 uur CET ontvangen en vervolgens bevestigen. Alle overige valuta's liggen na 3 dagen** klaar om te worden opgehaald, mits wij uw gereserveerde bestelling uiterlijk om 13.00 uur CET ontvangen en vervolgens bevestigen.

**Onze toezegging van 3 dagen geldt voor reserveringen bestellingen die worden geplaatst op maandag t/m donderdag. Indien een valuta vóór 13.00 uur CET op vrijdag tot 13.00 uur op zondag wordt besteld, ligt deze de volgende woensdag klaar om te worden opgehaald.

Voor het plaatsen van een reservering volgt u de instructies op het reserveringsscherm. Zodra u op het reserveringsscherm komt, dient u uw reservering binnen 20 minuten af te ronden. Anders kan uw sessie verlopen en moet u het reserveringproces opnieuw opstarten. Tot aan het moment waarop u klikt op "Reserveer nu mijn valuta" op het reserveringsgegevens scherm, kunt u fouten in uw reserveringbestelling corrigeren. U hoeft geen betalingsgegevens in te vullen op uw online reserveringsformulier. Uw reservering is geen aankoop. U betaalt de gereserveerde bestelling ook pas wanneer u deze ophaalt.

Wisselkoersen: de wisselkoersen die wij online opgeven, zijn real-time koersen en zijn aan wijziging onderhevig. De op de reserveringsdatum geldende online koers wordt aan u berekend, tenzij de wisselkoers in de vestiging op moment van afhalen voor u gunstiger is. Wij berekenen dan deze gunstigere koers.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor nadere informatie van u te vragen om ons in staat te stellen uw reservering af te ronden en/of aan voorschriften van toezichthouders te voldoen. Door het plaatsen van een reservering bevestigt u dat de in de reservering vermelde gegevens in alle opzichten juist zijn. Het systeem toont een reserveringsscherm waarin de gegevens van uw reservering worden vermeld. Hiermee wordt de ontvangst van uw reservering bevestigd. U ontvangt een bevestigingmail dat u reservering is geaccepteerd. Hier is uitdrukkelijk geen sprake van een overeenkomst. De overeenkomst komt slechts tot stand zodra u de gereserveerde bestelling ophaalt en betaalt. Gelieve een kopie te printen van het reserveringsscherm voor uw administratie, en print de bevestigingse‑mail of bewaar deze op een veilige plaats, aangezien dit het enig afschrift is van uw gereserveerde .

Travelex kan te allen tijde, om welke reden dan ook, weigeren uw verzoek tot reserveren en of het aangaan van een overeenkomst uit te voeren.

 

Het ophalen van uw Reis Geld

U dient uw Reis Geld te betalen wanneer u het ophaalt. Afhankelijk van uw betalingswijze kunnen er kosten in rekening worden gebracht (zie hierna). Gereserveerde bestellingen kunnen uitsluitend worden opgehaald door de op het reserveringsformulier genoemde persoon bij de in uw bevestigingse‑mail vermelde Travelex vestiging. Gereserveerde bestellingen kunnen alleen tijdens de openingstijden van de ophaalvestiging worden opgehaald. De gegevens met betrekking tot de openingstijden van de ophaalvestiging worden u op het moment van de reserveringdoorgegeven en zijn te vinden op de Website. Zorg ervoor dat u voldoende tijd hebt om uw gereserveerde bestelling op te halen voordat u vertrekt.

Op het moment dat u uw gereserveerde bestelling ophaalt, dient u een geldig paspoort of een Europese ID-kaart te laten zien om u te legitimeren. Om te kunnen voldoen aan haar anti-witwas verplichtingen en andere verplichtingen inclusief Travelex interne risico‑ en fraudebeleid, behoudt Travelex zich het recht voor uw legitimatie te vragen en of om aanvullende vragen te stellen om aan haar verplichte wettelijke cliëntenonderzoek te voldoen. Tevens behoudt Travelex het recht voor om een kopie van uw legitimatiebewijs en de bankpas te maken. De naam op een betaalpas die wordt gebruikt om de aankoop te doen, moet overeenkomen met die op de gebruikte legitimatiebewijzen

 

Kosten

De Service zelf is kosteloos. U betaalt uw gereserveerde bestelling wanneer u deze ophaalt. U kunt gereserveerde bestellingen betalen met de meeste gangbare creditcards of pinpassen die in Nederland worden uitgegeven en die op uw naam staan, voor zover het saldo daarop voldoende is voor uw gereserveerde bestelling en eventueel geldende vergoedingen.

Voor creditcard of pre-paid debet cards kan een behandelings‑ of voorschotvergoeding van de uitgever van de kaart gelden. Als u ervoor kiest met Maestro te betalen, wordt er geen behandelings‑ of voorschotvergoeding in rekening gebracht.

 

Aankoop zonder reservering

U kunt zonder reserveringen bij Travelex vestigingen uw aan-verkoop van valuta verrichten.

Om te kunnen voldoen aan haar anti-witwas verplichtingen en andere verplichtingen, inclusief Travelex interne risico‑ en fraudebeleid, behoudt Travelex zich het recht voor om uw legitimatie te vragen en of aanvullende vragen te stellen in verband met het wettelijk verplichte cliëntenonderzoek. Tevens behoudt Travelex het recht voor om een kopie van uw legitimatiebewijs en de bankpas te maken. De naam op een betaalpas die wordt gebruikt om de aankoop te doen, moet overeenkomen met die op de gebruikte legitimatiebewijzen. Travelex kan te allen tijde, om welke reden dan ook, weigeren uw verzoek tot het aangaan van een overeenkomst uit te voeren.

De tarieven die in de Winkel worden gehanteerd zijn duidelijk zichtbaar. Deze tarieven kunnen afwijken van de tarieven op de Website.

 

Wettelijk cliëntenonderzoek

Travelex is wettelijk verplicht tot het voeren van een integere bedrijfsvoering en het verrichten van clientonderzoek. Op basis van de resultaten uit het cliëntonderzoek kan Travelex besluiten geen overeenkomst aan te gaan of een overeenkomst met u te beëindigen. Het kan zijn dat die weigering voortvloeit uit een eerdere melding van ongebruikelijke transacties of dat Travelex om een andere reden van oordeel is dat het aangaan of voortzetten van een relatie met een (potentiële) client ingaat tegen het beleid om een bedrijf integer uit te oefenen. Travelex kan daar veelal geen openheid van zaken over geven, aangezien zij daarmee (direct of indirect) mogelijk aan u kenbaar zouden kunnen maken dat er (door ons of anderen) een melding van een ongebruikelijke transacties is gedaan. De wet verbiedt het die informatie over (de melding van) een ongebruikelijke transactie kenbaar te maken. Het niet verschaffen van deze informatie vormt één van de uitzonderingen op het inzagerecht dat u kunt uitoefenen.

 

Valuta terugkoop garantie

Met de valuta terugkoopgarantie van Travelex kunt u meer geld bestellen. Tegen een vergoeding, te betalen bij de vestiging, kunt het briefgeld, met een maximum van EUR 2500,- tegenwaarde,dat u bij terugkomst van uw reis nog over heeft, met de valuta terugkoopgarantie tot de op de transactiebon aangegeven termijn na aankoop terugwisselen, zonder een mogelijk koersverschil of provisie. Bewaart u originele transactiebon goed. Indien u gebruik wilt maken van de terugkoop dient u de originele transactie bon te overleggen. Bepaalde valuta’s zijn uitgesloten van de terugkoopgarantie.

Countdown-aanbieding

Een "Countdown-aanbieding" is een online-actie van Travelex die gedurende een korte periode beschikbaar is (bijvoorbeeld een één uur durende pond sterling-koersactie of een anderhalf uur durende dollar-koersactie) (ook wel "Valuta Happy Hour" genoemd), waarbij op de Website een klok (de "Timer") voor de aanbieding aftelt.

Travelex kan u van tijd tot tijd Countdown-aanbiedingen doen op de Website, met inachtneming van de volgende voorwaarden.

 1. Een Countdown-aanbieding geldt uitsluitend voor online-bestellingen op de Website gedurende het tijdsbestek aangegeven op de Timer. Als gevolg van de tijd die nodig is om koersen te uploaden naar de Website, kan de Countdown-aanbieding tot maximaal 10 minuten voordat de Timer gaat lopen, en tot maximaal 5 minuten nadat de Timer is afgelopen, op de Website beschikbaar zijn. Dit om er zeker van te zijn dat de Countdown-aanbieding gedurende de hele periode van de actie beschikbaar is.
 2. Een Countdown-aanbieding kan voor meer dan een valuta tegelijkertijd gelden, met inachtneming van de door de Timer aangegeven tijdslimieten.
 3. Om voor de Countdown-aanbiedingskoers in aanmerking te komen, dient u het bedrag van de specifieke valuta waarvoor de Countdown-aanbieding geldt op het bestelscherm in te voeren - de actiekoers geldt automatisch voor uw bestelling indien u uw bestelling afrondt door te klikken op "Koop nu mijn valuta" binnen de door de Timer aangegeven tijdsbestek.
 4. Indien u niet op "Koop nu mijn valuta" hebt geklikt voordat de Timer afloopt, ontvangt u de volgende mededeling: "Er heeft zich een koerswijziging voorgedaan. Controleer uw besteloverzicht, aangezien dit kan zijn gewijzigd." Indien u uw bestelling doorgang wilt laten vinden, wordt aan u de nieuwe koers in rekening gebracht en niet de actiekoers op grond van de Countdown-aanbieding.

 

Actiecodes

Van tijd tot tijd kunnen Travelex of aan haar gelieerde ondernemingen u een speciale Actiecode verstrekken voor gebruik op de Website. Sommige Actiecodes zijn slechts beperkt geldig. Actiecodes zijn in combinatie niet mogelijk. Per transactie kan maximaal één actiecode worden gebruikt.

Travelex geeft geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van Actiecodes of de voorwaarden voor die aanbiedingen.

Indien u een Actiecode hebt ontvangen van een gelieerde onderneming, vindt u de gegevens van die aanbieding in de voorwaarden van die gelieerde onderneming.

 

Uw recht om te annuleren

U kunt uw gereserveerde bestelling tot het moment dat u deze ophaalt te allen tijde kosteloos annuleren, door contact op te nemen met de in uw bevestigingse‑mail vermelde Travelex vestiging. Indien u uw gereseveerde bestelling niet hebt geannuleerd en u uw gereserveerde bestelling niet binnen 72 uur na de ophaaltijd ophaalt bij de geselecteerde Travelex vestiging, wordt uw gerserveerde bestelling aangemerkt als niet opgehaald en wordt deze geannuleerd.

Correcties en klachten

Indien u wijzigingen wenst aan te brengen in uw bestelling nadat u hebt geklikt op de knop "Reserveer nu mijn valuta" op het reserveringgegevensscherm, kunt u contact opnemen met de in uw bevestigingse‑mail vermelde Travelex vestiging.

Travelex heeft een klachtenprocedure. Voor opmerkingen of klachten kunt u contact met ons opnemen via klacht@travelex.com. Wij zullen met u in het Nederlands communiceren.

Travelex is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 100.000367.

Rechten van derden

Indien u een reservering plaatst voor Reis Geld, doet u dit op eigen naam. Derden kunnen geen beroep doen op deze voorwaarden, of terzake van deze overeenkomst enig recht geldend maken.

Persoonsgegevens en veiligheid van betaling

Wij zullen persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken die u aan ons verstrekt of anderszins aanlevert wanneer u een bestelling doet. Lees de Privacyverklaring voor details over hoe persoonsgegevens door ons verzameld, opgeslagen en gebruikt worden. Als u Travelex-producten en -diensten hebt afgenomen, maakt de Privacyverklaring deel uit van uw overeenkomst met Travelex.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Alle content en diensten op of verkrijgbaar via de Website worden verstrekt in de staat zoals deze op dat moment beschikbaar zijn ("as is"), en Travelex geeft geen enkele verklaring of garantie af ten aanzien van de Website of de content daarop. In het bijzonder geeft Travelex geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, passendheid, betrouwbaarheid, volledigheid, prestaties, geschiktheid, afwezigheid van virussen of tijdigheid van de content of diensten op de Website. Bovendien, doch zonder beperking van deze uitsluiting van aansprakelijkheid, geldt dat de informatiediensten op de Website bedoeld zijn voor gebruik door vakantie‑ of zakelijke reizigers of voor personen of ondernemingen die buitenlandse betalingen wensen te doen in vreemde valuta, en niet mogen worden gebruikt voor speculatie of belegging. Deze informatiediensten en andere content op de Website zijn niet bedoeld als advies waarop mag worden vertrouwd. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid indien bezoekers aan de Website of personen die van enig onderdeel van de content daarop op de hoogte zijn gesteld, zijn afgegaan op dergelijke diensten. Daarnaast geven wij geen garanties dat u de diensten waarvoor u zich registreert, ontvangt.

Wij hanteren redelijke zorg en bekwaamheid bij het verlenen van de Service. Wij zijn echter niet aansprakelijk jegens u in de volgende gevallen:

 1. indien u verzuimt ons correcte informatie te verstrekken bij het plaatsen van uw bestelling;
 2. indien wij een of meer van onze verplichtingen niet kunnen nakomen als gevolg van storing in technische systemen of om andere redenen waarop wij in redelijkheid geen invloed hebben, daaronder begrepen doch niet beperkt tot oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, natuurrampen en arbeidsgeschil;
 3. schade aan uw computerapparatuur als gevolg van het gebruik van de Website of de Service;
 4. verlies van informatie of onbevoegd gebruik van gegevens als gevolg van uw gebruik van versleutelde systemen onder het door ons aanbevolen niveau; of
 5. indirecte of gevolgschade, claims of schade die u lijdt, of die ontstaan als gevolg van uw gebruik van of vertraging in of onmogelijkheid tot gebruik van de Website of de Service, door welke oorzaak dan ook.

Wijziging van voorwaarden

 1. Wij kunnen met betrekking tot toekomstige bestellingen de Website, de Service en deze Algemene voorwaarden te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder kennisgeving en aansprakelijkheid jegens u wijzigen, opschorten of intrekken. Indien wij deze voorwaarden herzien, zullen wij de herziene versie op de Website plaatsen. U wordt geacht onze Algemene voorwaarden regelmatig door te lezen om kennis te nemen van eventueel door ons aangebrachte wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor u. Door gebruik te maken van de Website of de Service of door het plaatsen van reserveringen nadat wij deze voorwaarden hebben gewijzigd, gaat u akkoord met de wijzigingen. De wijzigingen gelden echter niet voor bestellingen die vóór die wijzigingen zijn geplaatst.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn laatstelijk bijgewerkt op 06 december 2023.

Recht en bevoegdheid

Onze rechtsverhouding wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, worden beslecht door de Nederlandse rechter. U kunt een geschil ook voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).