Privacy beleid


1. Inleiding

1.1 Travelex erkent het belang van beveiliging van de persoonsgegevens (“gegevens”) van haar klanten die gebruikmaken van de Diensten van Travelex. In dit Privacybeleid (het “Beleid”) is de grondslag beschreven waarop uw gegevens door ons worden verzameld, opgeslagen en gebruikt en wordt uiteengezet op welke wijze Travelex zich inzet voor het waarborgen van de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens en het bieden van de best mogelijke dienstverlening aan haar klanten.

1.2 Deze website wordt aangeboden door Travelex N.V. en bevat een beschrijving van de wijze waarop uw gegevens mogen worden gebruikt door een lid van de Travelex Groepsmaatschappijen (“Travelex”, “wij”, “ons”) wanneer:
(a) u gebruikmaakt van deze website (de “Website”), onze mobiele softwareapplicaties (Apps) of platforms, of onze merkgerelateerde websites (tezamen te noemen de “Sites”);
(b) u gebruikmaakt van de diensten van onze wisselkantoren en van onze geldautomaten;
(c) u telefonisch contact heeft met de klantenservice en wanneer u contact met ons heeft via andere kanalen zoals social media-platforms; en
(d) u producten van het Merk Travelex gebruikt die door onze partners zijn geleverd. Deze diensten en producten worden in dit Beleid tezamen aangeduid als “Diensten van Travelex”.

1.3 Travelex ziet erop toe dat het verzamelen, opslaan, verwerken en openbaar maken (tezamen te noemen "gebruiken") van uw gegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de wetgeving van de landen waar Travelex zaken doet.

1.4 Ingeval u een verzoek heeft met betrekking tot uw gegevens of een vraag heeft over onze gegevensverzameling en -verwerking, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactgegevens die in Artikel 15 zijn genoemd.

2. Onze gegevensverzameling en -verwerking

2.1 Wij verzamelen en verwerken uw gegevens op de volgende manieren:

Gegevens die door u aan ons worden verstrekt

2.2 Mogelijk verstrekt u ons gegevens over uzelf wanneer u Diensten van Travelex bestelt of gebruikt, (schriftelijk, telefonisch of op andere wijze) met ons communiceert, of deelneemt aan een van onze prijsvragen, promotieacties of enquêtes. Wanneer wij naar uw gegevens vragen, verzamelen wij de gegevens die in desbetreffende formulieren of op desbetreffende pagina’s worden genoemd. Daaronder zijn mede begrepen de gegevens die u verstrekt wanneer u bij ons een account opent of wanneer u zich aanmeldt voor de door ons aangeboden klantenprogramma’s. Desgewenst kunt u ons aanvullende gegevens verstrekken wanneer u contact met ons opneemt of anderszins contact met ons heeft, zoals wanneer u content op een Site plaatst.

2.3 Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwbrief verstrekt u ons uw naam, e-mailadres en informatie over hoe u van ons heeft gehoord. U kunt ons ook laten weten wat uw marketingvoorkeuren zijn.

2.4 De registratiegegevens die u verstrekt wanneer u een bepaald product registreert, kunnen onder meer bestaan uit een unieke identificatiecode van het product in kwestie, uw geboortedatum, uw antwoord op een beveiligingsvraag (bijvoorbeeld “wat is de meisjesnaam van uw moeder”), uw e-mailadres en uw marketingvoorkeuren. Wanneer u uw product registreert, beschikt u tevens over een uniek wachtwoord waarmee u toegang heeft tot uw account.

2.5 Wanneer u Diensten van Travelex bestelt, verzamelen wij de gegevens die wij nodig hebben om uw transactie te voltooien. Dergelijke gegevens kunnen bestaan uit uw naam, geboortedatum, woonadres, factuuradres, kantooradres, e-mailadres, het legitimatiebewijs dat u gebruikt (bv. paspoort of rijbewijs) en de gegevens van dit legitimatiebewijs, uw mobiele telefoonnummer, vaste telefoonnummer, de gegevens van uw creditcard of pinpas en andere betalingsgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Wij hebben deze gegevens nodig voor de voltooiing van uw transactie en het ter beschikking stellen van uw betaalkeuzes en reisgegevens (met inbegrip van toekomstige reisdata en reisbestemmingen). Ingeval u verzuimt de gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om een transactie te verwerken, kunnen wij uw bestelling mogelijk niet uitvoeren.

Gegevens die wij automatisch verzamelen


2.6 Travelex mag bepaalde gegevens via automatische middelen, zoals cookies en “web beacons”, verzamelen wanneer u onze Sites bezoekt of wanneer u gebruikmaakt van Diensten van Travelex, ongeacht hoe u deze gebruikt. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, URL’s die doorlinken naar andere sites, informatie over de handelingen die op een Site zijn uitgevoerd, en de data en tijden van de bezoeken aan een Site.

2.7 Wij kunnen bijzonderheden verzamelen van uw bezoeken aan de Online Diensten. Deze bijzonderheden bestaan onder meer uit informatie over pagina-interactie en site-activiteiten bij bezoek aan de Online Diensten, met inbegrip van informatie over de website waar u vandaan kwam, de pagina’s die u tijdens uw bezoek heeft bezocht, en de pagina die u onmiddellijk na uw vertrek heeft bezocht.

2.8 Wij kunnen ook gegevens over uw locatie verzamelen, zoals uw IP-adres, geregistreerde beacons of signalen van uw GPS (geo-locatie). Uw exacte geo-locatie mag worden gebruikt wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.

2.9 Wij gebruiken de door ons automatisch verzamelde gegevens: (i) voor de uitvoering van interne operaties op onze Sites inclusief het verhelpen van (ver)storingen; (ii) om te verzekeren dat de content van onze Sites op de voor u en uw apparaten meest doelmatige wijze wordt gepresenteerd; (iii) als onderdeel van onze inspanningen om onze Sites veilig en beveiligd te houden; (iv) om de doeltreffendheid van de reclame die wij u en anderen aanbieden te meten en om u reclame aan te bieden die voor u relevant is; en (v) om u en andere gebruikers van onze Sites suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u of andere gebruikers mogelijk interessant zijn.

2.10 Wanneer wij bewakingsbeelden verzamelen met behulp van de apparatuur die bij onze wisselkantoren en geldautomaten is geplaatst, doen wij dit ter voorkoming en opsporing van misdrijven en in het belang van de openbare veiligheid.

Gegevens die wij van derden ontvangen

2.11 Er bestaat tevens de mogelijkheid dat wij gegevens van derden ontvangen (met inbegrip van openbaar beschikbare informatie). Deze gegevens kunnen onder meer bestaan uit:

(a) Niet-persoonlijke gegevens die worden gebruikt als aanvulling op bestaande gegevens, zoals demografische gegevens en welvaartsindicatoren (bv. sociaal-demografische groepering van gegevens aan de hand van bijbehorende postcodegegevens).

(b) Gegevens over u die zijn verkregen van andere leden van de Travelex Groep en andere gegevensverstrekkers met wie Travelex nauw samenwerkt om Diensten van Travelex voor u te verzorgen, met inbegrip van de partners van Travelex, derden die betalingsdiensten en leveringsdiensten verzorgen, reclamenetwerken, leveranciers van analysediensten, dienstverleners die identiteitscontroles verzorgen, kredietinformatiebureaus en dienstverleners die zich bezighouden met fraudepreventie.

2.12 Voor zover wettelijk toegestaan, mogen wij deze gegevens uit andere bronnen, met inbegrip van gegevens van sociale media-websites, combineren met de gegevens die u ons heeft verstrekt en de gegevens die wij automatisch over u hebben verzameld.

Gegevens van anderen die u aan ons verstrekt

2.13 Door het aan ons verstrekken van gegevens over andere personen bevestigt u dat u deze personen heeft geïnformeerd over onze identiteit en over het doel van de verwerking van hun gegevens en dat u hun toestemming voor deze verwerking heeft verkregen.

Contactgegevens van anderen die u aan ons verstrekt

2.14 U kunt ons gegevens van andere personen verstrekken om ons in staat te stellen contact met hen op te nemen (bv. als u een vriend(in) Diensten van Travelex wilt aanraden). Door het verstrekken van contactgegevens van andere personen bevestigt u dat deze personen u uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om hun naam, bankgegevens (ingeval u ons verzoekt om geld naar hen over te maken), e-mailadres, mobiele telefoonnummer of postadres aan ons door te geven en om door ons per e-mail, telefoon of post te worden benaderd. Wij kunnen berichten aan andere personen sturen door gebruikmaking van de contactgegevens die u hebt verstrekt en in deze berichten naar uw naam verwijzen en uitleggen dat u ons heeft voorzien van hun contactgegevens.

3. Wijze waarop wij de verzamelde gegevens gebruiken

3.1 Wij kunnen uw gegevens (eventueel gecombineerd met gegevens die wij van derden hebben ontvangen) gebruiken voor de volgende doeleinden:
(a) het innen van betalingen, het verwerken en uitvoeren van uw bestellingen en het anderszins verstrekken en leveren van de informatie en Diensten van Travelex die u bij ons heeft aangevraagd of besteld;
(b) het voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving (met inbegrip van het voorkomen van fraude, het bestrijden van het witwassen van geld en het controleren op sancties). Hieronder kan mede begrepen zijn het vergelijken van de door u aan ons verstrekte gegevens met gegevens uit andere bronnen;
(c) het afdwingen van de naleving van overeenkomsten, die door u en ons zijn aangegaan voor de levering van Diensten van Travelex;
(d) het u toesturen (onder meer per e-mail of SMS) van marketingberichten in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren;
(e) het u toesturen van waarschuwingen, in App-berichten of andere berichten, en nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld;
(f) het u toesturen van mededelingen over Diensten van Travelex, met inbegrip van berichten waarin u in kennis wordt gesteld van wijzigingen van Diensten van Travelex of wijzigingen van onze voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen;
(g) verbetering van de klantervaring en de kwaliteit van Diensten van Travelex;
(h) samenwerking met andere organisaties om een bepaalde Dienst van Travelex aan te bieden (u zult ten tijde van de levering van desbetreffende Dienst van Travelex in kennis worden gesteld van de naam van de samenwerkingspartner(s) in kwestie);
(i) gegevensanalyse die ons in staat stelt om beter inzicht te verkrijgen en Diensten van Travelex te personaliseren en relevant te maken, alsook om onze bedrijfsprocessen en Diensten van Travelex verder te ontwikkelen; en
(j) Travelex en websites van derden in staat stellen relevante en gerichte reclames te tonen op basis van eerder surfgedrag, eerdere aankopen en andere relevante gegevens.

4. Gegevens die wij delen

4.1 Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan andere Groepsmaatschappijen van Travelex, doch uitsluitend voor de doeleinden die zijn beschreven in dit Beleid. Wij delen uw gegevens niet voor marketingdoeleinden met ondernemingen, organisaties of personen buiten Travelex en onthouden ons van verkoop van uw gegevens.

4.2 Wij kunnen uw gegevens echter delen met een derde wanneer wij:
(a) daartoe uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen;
(b) uw gegevens verwerken via een vertrouwenswaardige zakenpartner die op de uitdrukkelijke instructies van Travelex en in overeenstemming met dit Beleid, de vereiste vertrouwelijke behandeling en de vereiste beveiligingsniveaus handelt;
(c) gebruikmaken van de diensten van een derde voor het namens ons verzenden van gerichte advertenties, gebruikmakend van een identificatiemiddel zoals een e-mailadres of site-cookies;
(d) niet-persoonlijk identificeerbare gegevens hebben verzameld, die bestemd zijn voor segmentatie, statistische modellen, algemeen onderzoek of trendanalyse;
(e) een nieuw bedrijf of nieuwe bedrijfsmiddelen verkopen of kopen, in welk geval wij uw gegevens mogen doorgeven aan de potentiële koper of verkoper van het bedrijf of de bedrijfsmiddelen in kwestie;
(f) worden overgenomen door een derde, in welk geval de door ons aangehouden gegevens met inbegrip van uw gegevens zullen worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de meest passende wijze in kennis stellen;
(g) moeten voldoen aan onze verplichtingen jegens onze derde-productleveranciers of derden die namens ons producten of diensten leveren, opdat zij in staat zijn uw bestelling te verwerken of anderszins de informatie, producten of diensten te verstrekken en leveren die u heeft besteld (wij wijzen u erop dat deze derde-productleveranciers hun eigen privacybeleid hanteren en dat wij derhalve geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor de behandeling van uw gegevens door desbetreffende derden op basis van de door hen gehanteerde beleidslijnen);
(h) gehouden zijn uw gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om naleving van onze verkoopvoorwaarden (met inbegrip van de Online Voorwaarden) en andere overeenkomsten af te dwingen; of om onze rechten, eigendommen, de veiligheid van Travelex, onze klanten of anderen te beschermen. Hierbij is mede begrepen het uitwisselen van gegevens met andere ondernemingen en organisaties om fraude te voorkomen en kredietrisico’s te beperken;
(i) de naleving van de voorwaarden van onze Site willen afdwingen; en
(j) samenwerken met andere organisaties om een bepaalde Dienst van Travelex aan te bieden (u zult ten tijde van de levering van desbetreffende Dienst van Travelex in kennis worden gesteld van de naam van de samenwerkingspartner(s) in kwestie).

5. Wijze van inschrijven en afmelden voor direct marketing

5.1 Wij kunnen de door u op onze Sites verstrekte gegevens gebruiken voor direct marketing die is gericht op het aanbieden van updates, nieuwsbrieven, evenementen, of andere berichten die naar onze mening voor u interessant zijn. Voor zover bij wet verplicht, zal vóór de verzending van direct marketing uw voorafgaande toestemming worden gevraagd.

5.2 Mogelijk wilt u voortaan geen informatie meer van ons ontvangen. Hoewel dit kan betekenen dat u geen informatie over onze producten en diensten meer ontvangt die voor u interessant kan zijn, respecteren wij uw wens om niet rechtstreeks met deze reclameacties of productintroducties te worden benaderd. U kunt dit kenbaar maken door een e-mailbericht te sturen naar klantenservice@travelex.com. Er bevindt zich tevens een afmeldingslink in alle marketingberichten die wij u via e-mail of SMS sturen.

6. Bewaring van uw gegevens

6.1 Wij bewaren uw gegevens uitsluitend zolang dit nodig is om uw gegevens zoals hierboven omschreven te gebruiken of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij wijzen u er echter op dat wij een deel van uw gegevens kunnen bewaren na afloop van uw gebruik van Diensten van Travelex, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals bewaring van uw gegevens voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

7. Links naar websites van derden en websites van de Travelex Groep

7.1 Onze sites kunnen links bevatten naar en vanaf websites van onze groepsmaatschappijen, geselecteerde partnernetwerken, adverteerders en aan ons gelieerde ondernemingen, met inbegrip van websites waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en die niet onder dit Beleid vallen. Ingeval u via de aangeboden links doorklikt naar andere sites, kunnen de aanbieders van deze sites gegevens van u verzamelen en deze gebruiken in overeenstemming met hun privacybeleid, hetwelk kan verschillen van ons Beleid. Wij wijzen u erop dat deze andere sites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid kunnen aanvaarden.

7.2 Op sommige pagina’s van onze Sites kunnen derden die via onze Sites content, applicaties, diensten (zoals een webchat-service die u in staat stelt een adviseur te raadplegen over Diensten van Travelex) of plug-ins aanbieden, uw gebruik van de content, applicaties en plug-ins volgen of content, applicaties en plug-ins voor u aanpassen. Wanneer u bijvoorbeeld een artikel deelt via een social media-knop op onze Sites (bv. Facebook, Twitter, LinkedIn of Google Plus) wordt deze handeling vastgelegd door het sociale netwerk dat de knop in kwestie heeft gecreëerd, of wanneer u een adviseur spreekt over Diensten van Travelex en deze u advies geeft via de chatfunctie van Facebook, heeft Facebook mogelijk toegang tot uw gegevens. U dient het privacybeleid dat van toepassing is op websites van derden te controleren om na te gaan hoe deze websites cookies gebruiken en uw gegevens verwerken.

8. Beveiliging

8.1 Wij hanteren een aantal beveiligingsmaatregelen om de door u op onze Sites verstrekte gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd(e) openbaarmaking, gebruik, aanpassing of vernietiging. Houd er echter rekening mee dat er bij verzending van gegevens via het internet geen garanties met betrekking tot veilige verzending kunnen worden gegeven. Hoewel wij alles in het werk stellen om uw gegevens te beschermen, kunnen wij geen enkele garantie geven met betrekking tot de beveiliging van gegevens die u ons via het internet verstrekt.

8.2 Wij kunnen u verzoeken om ten behoeve van uw gebruik van onze Sites een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor alle activiteiten die met gebruikmaking van uw naam en wachtwoord worden ondernomen terwijl u daarmee ingelogd bent. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van de door u ingevoerde wachtwoorden.

9. Overdracht van gegevens via het internet


9.1 Omdat het internet een internationale omgeving is, is er bij de verzameling en verwerking van uw gegevens via het internet noodzakelijkerwijs sprake van gegevensverzending in een internationale context. Door bezoek aan onze Sites en door elektronische communicatie met ons geeft u derhalve aan akkoord te gaan met het feit dat wij uw gegevens op deze wijze verwerken. Wij zullen echter alle redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen om te verzekeren dat alle gegevens die via onze Sites worden verzameld veilig en in overeenstemming met dit Beleid en strenge gegevensbeschermingsnormen worden behandeld.

10. Internationale gegevensoverdracht

10.1 De gegevens die wij van en over u verzamelen, mogen worden verzonden naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) (die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbeveiliging biedt). De gegevens mogen tevens worden verwerkt door personeelsleden van Travelex of een leverancier die buiten de EER werkzaam zijn (met inbegrip van personeelsleden van derde-productleveranciers). Dergelijke personeelsleden kunnen zich onder meer bezighouden met het uitvoeren van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens en de verlening van ondersteunende diensten. Door verstrekking van uw gegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking van uw gegevens buiten de EER. Wij zullen redelijke maatregelen treffen om te verzekeren dat de gegevens in kwestie veilig en in overeenstemming met dit Beleid worden behandeld, maar wij wijzen u erop dat landen buiten de EER mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden.

11. Cookies

11.1 Wij verzamelen automatisch informatie met behulp van "cookies". Een cookie is een klein tekstbestand met informatie dat een website naar uw browser kan sturen, en dat vervolgens op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen als een anoniem profiel aan de hand waarvan uw computer, maar niet uw identiteit, kan worden achterhaald. Cookies verschaffen ons nuttige informatie die wij gebruiken om onze Website te verbeteren en cookies geven Travelex de mogelijkheid om bepaalde van uw voorkeuren te herkennen. Wanneer u onze Website opnieuw bezoekt, zal de computerserver van Travelex de cookie herkennen en ons informatie verstrekken over uw eerdere bezoeken. Aan de hand van deze informatie kunnen wij het gedrag van gebruikers op onze sites analyseren opdat wij verbeteringen kunnen doorvoeren. Deze informatie bestaat uit statistische gegevens over het surfgedrag van onze gebruikers, aan de hand waarvan gebruikers niet persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

11.2 Wij gebruiken drie soorten cookies op onze websites:
(a) Sessiecookies die na ieder bezoek worden verwijderd.
(b) Permanente cookies die tijdens meerdere bezoeken aan onze sites opgeslagen blijven totdat hun levensduur verstreken is of zij door u worden verwijderd.
(c) Cookies van derden die worden gebruikt door onze goedgekeurde zakenpartners.

11.3 Door op de knop Cookies Toestaan onderaan  iedere pagina van onze website te klikken, kunt u zelf uw voorkeuren instellen voor de wijze waarop wij cookies op uw computer, telefoon of tablet gebruiken. De meeste browsers zijn oorspronkelijk zo geconfigureerd dat cookies automatisch worden geaccepteerd, maar u kunt cookies ook weigeren door activering van de instelling op uw browser waarmee u het plaatsen van cookies weigert. Houd er rekening mee dat indien uw browser niet goed is geconfigureerd of indien u de instellingen van uw browser zodanig wijzigt dat de acceptatie van cookies wordt uitgeschakeld, u mogelijk geen gebruik van de Website kunt maken. Tenzij u uw browser zo heeft ingesteld dat deze cookies weigert of u uw voorkeuren heeft ingesteld met behulp van de knop Cookies Toestaan, zal ons systeem automatisch cookies plaatsen wanneer u de Website bezoekt.

11.4 Wij wijzen u erop dat onze adverteerders ook gebruik kunnen maken van cookies, en dat wij daarover geen zeggenschap hebben. U dient het privacybeleid op de websites van adverteerders te controleren om na te gaan hoe zij gebruikmaken van cookies.

11.5 Voor informatie over de specifieke cookies die op onze Sites worden gebruikt, verwijzen wij u naar ons marketingvoorkeurencentrum.

12. Uw rechten

12.1 Ingeval u inzagewilt tot de gegevens die wij over u aanhouden, kunt u een schriftelijk verzoek aan het onderstaande adres richten. Voor een verzoek kunnen wij een voorgeschreven vergoeding in rekening brengen als tegemoetkoming in de kosten, die wij maken om u bijzonderheden over de gegevens die wij over u aanhouden te verstrekken. Travelex heeft het recht een dergelijk verzoek tot inzage te weigeren. Travelex zal deze weigering gemotiveerd en schriftelijk aan u mededelen.

12.2 Ingeval u wijziging, dan wel aanvulling wenst van de gegevens die wij over u aanhouden, kunt u een schriftelijk verzoek aan het onderstaande adres richten. Voor een verzoek kunnen wij een voorgeschreven vergoeding in rekening brengen als tegemoetkoming in de kosten, die wij maken om u bijzonderheden over de gegevens die wij over u aanhouden te wijzigen, dan wel aan te vullen. Travelex heeft het recht een dergelijk verzoek tot aanpassing en/of aanvulling te weigeren. Travelex zal deze weigering gemotiveerd en schriftelijk aan u mededelen.

12.3 Ingeval u verwijdering dan wel afscherming wenst van de gegevens die wij over u aanhouden, kunt u een schriftelijk verzoek aan het onderstaande adres richten. Voor een verzoek kunnen wij een voorgeschreven vergoeding in rekening brengen als tegemoetkoming in de kosten die wij maken om u bijzonderheden over de gegevens, die wij over u aanhouden te vernietigen dan wel af te schermen. Travelex heeft het recht een dergelijk verzoek tot verwijdering, dan wel afscherming te weigeren. Travelex zal deze weigering gemotiveerd en schriftelijk aan u mededelen.

12.4 Wij streven ernaar te verzekeren dat de door ons over u aangehouden gegevens juist, actueel en volledig zijn. Wij reageren tijdig op uw verzoek om onjuiste gegevens te corrigeren en stellen het op prijs als u op het onderstaande adres contact met ons opneemt wanneer u van mening bent dat de gegevens die wij over u aanhouden onjuist on onvolledig zijn.

13. Privacy van kinderen

13.1 Travelex onthoudt zich van het doelbewust opvragen of verzamelen van gegevens van personen die jonger dan 14 jaar oud zijn. Personen jonger dan 14 jaar mogen zich niet aanmelden of informatie verstrekken op de Travelex Applicaties. Ingeval wij later ontdekken dat een gebruiker in feite jonger dan 14 jaar oud is, zullen wij stappen ondernemen om de gegevens van de gebruiker in kwestie van onze systemen te verwijderen. Ingeval u meent dat wij mogelijk gegevens van of over een kind jonger dan 14 jaar aanhouden, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen op klantenservice@travelex.com

14. Wijzigingen van ons Beleid

14.1 Alle wijzigingen die wij in ons beleid aanbrengen, worden op onze Website bekendgemaakt. Controleer ons Beleid om kennis te nemen van eventueel aangebrachte wijzigingen. Door ons uw gegevens te verstrekken, door gebruik te maken van de Online Diensten en/of de diensten of producten die via de Online Diensten worden aangeboden, door ons in een van onze wisselkantoren of via de telefoon informatie te verstrekken, door een van onze geldautomaten te gebruiken of door bestellingen te plaatsen nadat wij de voorwaarden van ons Beleid hebben gewijzigd, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Ingeval wij beschikken over uw contactgegevens zullen wij u in kennis stellen van belangrijke wijzigingen van dit Beleid.

14.2 Dit Beleid is laatstelijk bijgewerkt op 06 januari 2017.

15. Contact

15.1 Wij stellen uw vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Beleid op prijs. U kunt deze richten aan klantenservice@travelex.com of, Klantenservice, De Entree 47-49, 1101 BH, Amsterdam