Algemene voorwaarden contante betalingen (plus)


1. Algemene bepalingen

1.1 Begrippen met een hoofdletter worden in deze algemene voorwaarden gedefinieerd.
1.2 De betaaldienst Contante Betalingen (Plus) wordt geleverd door Travelex N.V. (postbus 721, 1000 AS Amsterdam, kvk-nummer 33143504).
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Contante Betalingen (Plus) waarvoor u als Klant aan de balie van een Travelex kantoor opdracht geeft.
1.4 Travelex heeft het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De laatste versie is vindbaar op de website van Travelex.
1.5 Travelex geeft geen garanties met betrekking tot de leveringstermijn/ afwikkeltermijnen. Mededelingen hieromtrent zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1.6 Zowel de Klant als Travelex is gehouden aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1.7 Bij Travelex wordt gestreeft naar het hoogste niveau van professionele en ethische normen bij het uitvoeren van onze zakelijke aangelegenheden. Om deze reden moeten alle werknemers van Travelex zich houden aan Travelex' Ethical Code of Conduct, welke op verzoek verkrijgbaar is.

2. Definities

De volgende begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de hierna omschreven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven.
2.1 Begunstigde: de (rechts)persoon aan wie de Klant een bedrag wil overmaken of heeft overgemaakt;
2.2 Dienst: de uitvoering van de betaalopdracht overeenkomstig deze algemene voorwaarden;
2.3 Travelex: de in Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap Travelex N.V. ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33143504;
2.4 Klant: de natuurlijke persoon die gebruik wil maken of heeft gemaakt van de Dienst.

3. De dienst

3.1 Een Contante Betaling is een opdracht van de Klant om een bedrag in euro's over te maken naar een Nederlandse bankrekening van de Begunstigde, die is gevestigd in Nederland.
3.2 Een Contante Betaling Plus is een opdracht van de Klant om een bedrag in euro's over te maken naar een Nederlandse bankrekening van de Begunstigde die een contractuele relatie is aangegaan met Travelex inzake deze dienst. Travelex heeft met deze Begunstigde afspraken gemaakt over de wijze van verwerking van betalingen. Travelex heeft in dit kader ook afspraken gemaakt met één of meer banken, waardoor het voor de Klant mogelijk is bedragen over te maken naar rekeninghouders van die banken. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Travelex.
3.3 Om gebruik te maken van de Dienst is de Klant, die een natuurlijk persoon is, verplicht een origineel, geldig legitimatiebewijs te tonen. In het kader van de op
haar rustende wettelijke verplichtingen kan Travelex vragen om een kopie c.q. scan van het legitimatiebewijs van de Klant.
3.4 Travelex behoudt zicht het recht voor om de totstandkoming van de betaalopdracht
te stoppen, dan wel een transactie te weigeren.
3.5 Travelex zal zelfstandig, zonder ruggespraak met dan wel melding aan de Klant, melding kunnen doen van (enige) transactie(s) ter uitvoering van de Dienst(en)
indien dit op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme, en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving wordt vereist. De Klant zal zijn medewerking dienen te verlenen aan uitvoering van voormelde wet- en regelgeving.
3.6 Het risico van valse en/of vervalste geldbiljetten met de Dienst(en) komt geheel voor rekening van de Klant.
3.7 Indien de Klant een natuurlijke minderjarig persoon is, zijn de volgende transactielimieten van toepassing: tot 14 jaar € 100,00 en van 14 tot 18 jaar € 500,00.
3.8 De Klant levert de benodigde gegevens aan, zoals de naam en het bankrekeningnummer van de Begunstigde, het over te maken bedrag en een betalingskenmerk of een omschrijving. Alvorens de betaalopdracht te geven, controleert de Klant deze gegevens op de bon en zijn deze algemene voorwaarden in te zien en ter beschikking te stellen door Travelex.
3.9 De Klant geeft de opdracht door het beschikbaar stellen van het over te maken bedrag en ondertekening van de bon. Met deze ondertekening accepteert de Klant eveneens deze algemene voorwaarden.
3.10 Een betaalopdracht is onomkeerbaar. Uitgevoerde betalingen zijn definitief en niet storneerbaar. De betaalopdracht zal worden uitgevoerd volgens de bij Travelex
geldende procedures en tegen de bij Travelex geldende tarieven.
3.11 Het bedrag wordt door Travelex uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende werkdag overgemaakt op de bankrekening van de Begunstigde, onder vermelding van de naam van de Klant en het betalingskenmerk of de omschrijving.
3.12 De Klant kan de status van zijn betaalopdracht bekijken op www.gwktravelex.nl. De Klant verkrijgt hiertoe toegang door het transactienummer en de toegangscode in te voeren, die worden afgedrukt op de bon. De Klant is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van deze bon. Als de bon of de daarop vermelde gegevens via de Klant bij derden bekend raken, dan is Travelex hiervoor niet aansprakelijk.
3.13 Travelex is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop Begunstigden omgaan met de aan de Contante Betaling (Plus) verbonden en aan hen gerichte berichtgeving.

4. Retour-betaling

4.1 Betalingen die door Travelex retour worden ontvangen, worden naar keuze van Travelex door haar aan de Klant beschikbaar gesteld aan haar balie(s) of overgeboekt op het door de Klant voor dit doel opgegeven bankrekeningnummer. De Klant ontvangt van het voorgaande schriftelijk bericht. Als de Klant niet reageert, dan houdt Travelex het bedrag van de retour ontvangen betaling voor de Klant beschikbaar gedurende een periode van vijf jaar na dagtekening van het schriftelijk bericht van Travelex aan de Klant. Travelex is over dit bedrag geen rente aan de Klant verschuldigd.
4.2 De kosten voor het beschikbaar houden van het bedrag voor de Klant bedragen € 10,00 per jaar en zijn steeds per 1 september verschuldigd. Travelex zal deze kosten verrekenen met het aan de Klant te retourneren bedrag tot het maximum van dit bedrag. De rechten van de Klant op het te retourneren bedrag vervallen dan ook recht evenredig aan deze verrekening van kosten.
4.3 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens ter uitvoering van de Dienst. Travelex is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutieve of verouderde rekening- en faxnummers, e-mailadressen en andere gegevens, die aan haar door de Klant zijn verstrekt ter uitvoering van de Dienst.

5. Klachtenprocedure

5.1 Als de Klant een klacht heeft over de uitvoering van de Dienst, dan kan deze klacht worden ingediend bij Travelex. Travelex heeft een klachtenreglement. Zie de link op de website https://www.gwktravelex.nl/legal/klachtenreglement
5.2 De Klant kan zich schriftelijk of via e-mail wenden tot het hoofdkantoor. Men kan daarvoor een e-mail sturen naar klacht@travelex.com.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Travelex is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet, niet op tijd of onjuist betalen aan de Begunstigde. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade van de Klant, waaronder begrepen vertragingsschade, bedrijfsschade, winstderving en omzetderving, wordt uitgesloten.
6.2 Travelex is niet aansprakelijk voor kosten, opslagen en rente van welke soort dan ook die worden gevorderd door (de bank van) de Begunstigde.
6.3 Travelex is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de Begunstigde omgaat met de aan de Dienst verbonden berichtgeving, dan wel voor de inhoud van ontvangen of verzonden berichten of data.
6.4 Travelex is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdige door de Klant verstrekte informatie of als gevolg van het feit dat telefonische, fax-, elektronische en/of digitale berichten Travelex of de Klant niet of niet kenbaar hebben bereikt.
6.5 Travelex is niet aansprakelijk voor onderbreking van haar dienstverlening ten gevolge van maatregelen van derden en/of door storingen in de telecommunicatie- en/of softwarefaciliteiten noodzakelijk voor de uitvoering van de Dienst.
6.6 De aansprakelijkheid van Travelex uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de betaalopdracht of, als dit bedrag lager is, tot het bedrag dat in het betreffende geval terzake van de schade door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.
6.7 Het in dit artikel bepaalde wordt mede bedongen ten behoeve van werknemers van Travelex of met hen gelijk te stellen personen, alsmede ten behoeve van door Travelex bij de uitvoering van de Dienst ingeschakelde derden.
6.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Travelex of haar bedrijfsleiding.

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en vigerende jurisprudentie wordt begrepen, iedere van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, waarop Travelex geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Travelex niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
b. vertraagde of te late levering door de toeleveranciers van Travelex;
c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van Travelex of van Travelex' bedrijf naar de Klant wordt bemoeilijkt of belemmerd.
7.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Travelex opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Travelex niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) maanden, zijn Travelex en de Klant bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.3 Indien Travelex bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, zal slechts gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, voor het deel dat nog niet is nagekomen, mogelijk zijn.
7.4 Travelex heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Travelex haar verbintenis had moeten nakomen.

8. Voorbehouden

8.1 Travelex geeft geen garanties met betrekking tot de Dienst. Travelex is te allen tijde bevoegd de betaalopdracht te weigeren of de Dienst te wijzigen.
8.2 Travelex houdt zich aan de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme, Sanctiewet 1977, Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en/of andere voor haar relevante wetgeving en zal zelfstandig, zonder ruggespraak met de Klant, melding doen van transacties als dat op grond van deze wetgeving wordt vereist.

9. Persoonsgegevens

9.1 Travelex zal persoonlijke data van de Klant en de Begunstigde op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken.
9.2 Travelex heeft een Privacy verklaring, waarin is beschreven hoe met persoonsgegevens wordt om gegaan. De privacyverklaring staat op de website https://www.gwktravelex.nl/privacyverklaring.

10. Rechts- en forumkeuze

10.1 Voor alle aangelegenheden waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend Nederlands recht.
10.2 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht, behalve voor zover dwingend recht ten aanzien van de Klant of de Overeenkomst een andere rechter bevoegd verklaart.

1 oktober 2019
Travelex N.V.